Rybniční zámek

Rybniční zámek, Lednicko-valtický areál

Rybniční zámek se nachází u Prostředního rybníka v k.ú. Lednice. Objekt je památkově chráněn a je součástí objektů Lednicko-valtického areálu, UNESCO.

Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepenou budovu. Z konstrukčního hlediska se jedná o zděnou stavbu z cihelného páleného zdiva. Stěny jsou z interiéru opatřeny vesměs štukovými omítkami s drobnými reliéfy a ozdobnými štuky.

Stropní konstrukce jsou tvořeny nad suterénem cihelnými valenými klenbami, nad 1.NP a 2.NP je stropní konstrukce z dřevěných trámů se záklopem, podbíjením a rákosem. Stropy jsou opatřeny štukovými omítkami s drobnými reliéfy a v části valených kleneb tupovanými omítkami. Vnitřní schodiště je křivočaré - kruhové na obou koncích podepřené cihelným zdivem jak do suterénu, tak i do 2.NP. Schodiště je kamenné s ocelovým kovaným zábradlím. Střecha je tvořena sedlovou střechou vaznicové soustavy z hraněného řeziva s bedněním. Krytina je plechová z pozinkovaného plechu na stojatou drážku. Střecha je odvodněna zaatikovými střešními odpady přes střešní římsu napojenými do dešťové kanalizace. Klempířské výrobky jsou z pozinkovaného plechu. 

Konstrukce balkónu je tvořena pískovcovými deskami s venkovním odvodněním. Zábradlí balkonu je ocelové kované. Římsy a atiky jsou cihelné popř. konzolovitě vyložené kamenné. Venkovní omítky objektu tvoří venkovní hladký štuk. 

Nové provozně-dispoziční uspořádání objektu vzešlo z podnětu vlastníka - změna využití tohoto unikátního stavebního díla z nedůstojného ornitologického muzea v objekt reprezentativního a konferenčního charakteru na kvalitativně vyšší úrovni. Návrh sleduje úpravou objektu s vytvořením pronajímatelných apartmánů solidní kvality v přízemí objektu a v 2.NP změnou organizace provozu včetně rozmístění mobiliáře vznik polyfunkčního prostoru s možností pořádání přednášek, jednání a pracovních dnů v prostředí klasicistní stavby uprostřed Lednicko-valtického areálu s neopakovatelným výhledem na Prostřední lednický rybník.

V 1.PP jsou prostory využity pro pořádání společenských akcí.