RD Kohoutovice

Rekonstrukce původního RD, situovaného ve staré zástavbě městské části Brno-Kohoutovice. Lokalita se vyznačuje souvislou zástavbou řadových domů, umístěných výškově cca. 5m nad vozovkou. Nad vlastními rodinnými domy, a nejinak je tomu i u předmětného RD, pak svah pokračuje poměrně strmým stoupáním přiléhajících zahrad, členěných opěrnými zídkami. 

Řešený rodinný dům č.p. 179 tvoří spolu se sousedícím RD č.p. 178 řadovou zástavbu, přerušenou z boku přiléhajícími zahrádkami.

Původní sedlová střecha s polovalbou byla snesena a nahrazena novou sedlovou střechou bez polovalby. Štít sedlové střechy domu v pohledu z ulice ve směru od centra je stavebními úpravami zachován. Materiálové provedení vikýřů je záměrně odlišné od zbývající fasády domu tak, aby základní ortodoxní hmota domu (přízemní dům se sedlovou střechou) byla čitelně zachována.

Rekonstrukce domu byla zachována půdorysné stopa objektu směrem do ulice, ze štítové strany a dvorní strany byl obvod RD rozšířen zateplením obvodových stěn přibližně o 12 cm.

V rámci pozemku stavby byla odstraněna původní zděná kůlna a nahrazena novým zděným skladem, umístěným u paty stávající opěrné zdi a orientovaným souběžně se zdí. Tato stěna vymezuje dvorek RD od příkrého svahu zahrady řešeného RD. Na střeše nového skladu vznikla terasa, která je přístupná z úrovně dvorku po novém přisazeném schodišti i z podkroví vlastního domku po kryté pavlači podél dvorního křídla RD.

zastavěná plocha = 85 m2

obestavěný prostor = 550 m3

podlahová plocha = 110 m2

rozpočet předpokládaný na počátku stavby = 3,5 mil. Kč